PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3gon Slovakia s.r.o.

tachimetr sokkia
  1. Zákazník, ktorý predkladá zariadenie na opravu, je povinný uviesť typ opravy a opísať poškodenie, ktoré sa má opraviť. Mal by sa uviesť aj spôsob prevzatia technológie (odoslanie zákazníkovi alebo doručenie do kancelárie na osobný odber).
  2. Spoločnosť 3gon Slovakia s.r.o. nezodpovedá za údaje ponechané na pamäťových médiách nainštalovaných v zariadení alebo dodaných spolu so zariadením.
  3. Doklad o kúpe so sériovým číslom technológie je dokladom o nároku na záručnú opravu.
  4. Služby uvedené v cenníku pre typické servisné objednávky (vrátane kalibrácie, kontroly, diagnostiky a vyhodnotenia) nevyžadujú súhlas zákazníka. Dodanie zariadenia pre takúto službu sa rovná akceptácii nákladov.
  5. V prípade zrušenia služby alebo neakceptovania ponuky služby do 30 dní odo dňa jej predloženia zákazníkovi budú zákazníkovi účtované náklady na diagnostiku závady, ponuku opravy a dopravu v súlade s cenníkom služieb.
  6. V prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, nevyzdvihnutie zariadenia do 90 dní odo dňa predloženia odhadu služieb predstavuje odstúpenie od zmluvy s úmyslom zbaviť sa vlastníctva. V takom prípade prechádza vlastníctvo zariadenia na spoločnosť 3gon Slovakia Ltd. a zákazník sa vzdáva akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti 3gon Slovakia Ltd.
  7. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú vyššie uvedené podmienky, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

     E-mail: info.sk@3gon.eu
     tel. +421 31/5501546