ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Garant zabezpečuje kvalitnú a efektívnu prevádzku zariadenia za predpokladu, že sa používa v súlade s jeho určením, za prevádzkových podmienok uvedených v návode na obsluhu zariadenia.
 2. Záruka sa vzťahuje na chyby zariadenia/výmenných dielov spôsobené chybami materiálu, chybnou konštrukciou alebo inštaláciou.
 3. Poskytovateľ záruky poskytuje používateľovi štandardnú záruku na obdobie podľa záručnej tabuľky 3gon Slovakia, s.r.o., počnúc dňom predaja.
 4. Tachymetre a teodolity značiek Topcon a Sokkia so záručnou dobou dlhšou ako 12 mesiacov musia byť každých 12 mesiacov servisované v servisnom stredisku autorizovanom výrobcom. Ak tak neurobíte, záruka po 12 mesiacoch zanikne. Kontrola sa musí vykonať pred koncom každých nasledujúcich 12 mesiacov. Doba používania sa počíta od dátumu nákupu na doklade o kúpe (faktúra alebo pokladničný doklad).
 5. Závady uznané v rámci záruky bezplatne opraví autorizované servisné stredisko čo najskôr, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa doručenia zariadenia na opravu. V odôvodnených prípadoch sa môže čas opravy predĺžiť.
 6. Opravy, ktoré sú bežnou prevádzkovou údržbou, napr. kontrola, oprava, kalibrácia, sa nepovažujú za záručné opravy.
 7. Opravy sa vykonávajú v priestoroch ručiteľa alebo na miestach určených ručiteľom.
 8. Ručiteľ si môže vybrať spôsob odstránenia závady.
 9. Na príslušenstvo vrátane batérií, akumulátorov, káblov, držiakov, nabíjačiek atď. sa vzťahuje 3-mesačná záruka.
 10. Neoprávnené reklamácie budú účtované používateľovi podľa platných cien.
 11. Záručná oprava sa vykoná len na základe dokladu o kúpe, ktorý obsahuje sériové číslo.
 12. V rámci záruky ručiteľ nezodpovedá za následky vád, t. j. za škody na zdraví, zničenie iného majetku, ušlý zisk atď.
 13. Záruka neplatí, ak sa zistí, že boli prekročené normy pre používanie zariadenia, došlo k poškodeniu v dôsledku používania zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, došlo k mechanickému poškodeniu alebo používateľ vykonal opravy na vlastnú päsť alebo v neautorizovaných dielňach.
 14. Zodpovednosť ručiteľa zo záruky za skryté vady tovaru je v súlade s Občianskym zákonníkom.
 15. Na záležitosti, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 16. Zmluvné strany sa pokúsia vyriešiť všetky spory, ktoré môžu vzniknúť pri plnení tejto zmluvy, zmierom, a ak ich nebude možné vyriešiť súdnou cestou, na súde príslušnom pre ručiteľa.
V prípade potreby záručného servisu sa obráťte na predajcu
alebo priamo na spoločnosť 3gon Slovakia:
     e-mail: info.sk@3gon.eu
     tel. +421 31/5501546